REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.light-house.pl/ prowadzony jest przez Wojciech Kocoł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Kocoł Light House, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): Przyborów 10, 32 – 823 Szczepanów, numer NIP: 869-168-63-74, numer REGON: 121437909.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:
Light House Wojciech Kocoł
Przyborów 10, 32 – 823 Szczepanów
Poczta elektroniczna: info@light-house.pl lub bok@light-house.pl
Kontakt telefoniczny:691 706 133 lub 519 803 383 (koszt połączenia wg stawki operatora)
Godziny pracy: Pon. – Pt. 8: 00 – 20: 00
Obsługa Reklamacji – adres korespondencyjny:
Light House – Magazyn Wojciech Kocoł
ul. Mickiewicza 34, 32 – 800 Brzesko

3. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

    Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,
    Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
    Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży,
    Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://www.light-house.pl/
    Sprzedawca – Wojciech Kocoł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Kocoł Light House, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): Wojciech Kocoł Light House, Przyborów 10, 32 – 823 Szczepanów, numer NIP: 869-168-63-74, numer REGON: 121437909.

4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf (http://get.adobe.com.pl/pl/reader)

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
    w zakresie sprzedaży produktów poprzez stronę Sklepu internetowego,
    związane z rejestracją Konta Klienta,
    usługi komunikacyjne polegające na umożliwieniu kontaktu z Usługodawcą (formularz kontaktowy, zapytaj o produkt, gwarancja ceny), składanie reklamacji, zamieszczanie komentarzy.

2. Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu i umożliwia kontakt z Usługodawcą. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt”, następnie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wpisać treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługa „Odzyskiwanie hasła”umożliwia odzyskanie danych do Konta Klienta w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy w zakładce „Twoje Konto” kliknąć na przycisk „Zapomniałeś hasła”, następnie należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta oraz kliknąć na przycisk „Odzyskaj hasło”. Usługobiorca otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link umożliwiający zmianę hasła. Usługa „Odzyskiwanie hasła” świadczona jest nieodpłatnie.

4. Usługa „Zapytaj o produkt” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, zainteresowanych ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy na karcie produktu kliknąć na przycisk „Zapytaj o produkt”, następnie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wpisać treść zapytania oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Zapytaj o produkt” świadczona jest nieodpłatnie.

5. Usługa „Wyślij do znajomego” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, zainteresowanych ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać produkt mający być przedmiotem polecenia i kliknąć na karcie produktu na zakładkę „Wyślij do znajomego”. Następnie należy podać imię znajomego, adres e-mail znajomego oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Po wykonaniu powyższych czynności, zostaje wysłana na adres e-mail znajomego informacja o polecanym produkcie. Usługa „Wyślij do znajomego” świadczona jest nieodpłatnie.

6. Usługa „Komentarze” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców i umożliwia zamieszczanie komentarzy do wybranych produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt mający być przedmiotem opinii i kliknąć na przycisk „Komentarze”. Usługa „Komentarze” świadczona jest nieodpłatnie.

7. Usługa „Gwarancja ceny” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców i umożliwia negocjowanie cen produktów dostępnych w ofercie Sklepu. Usługa „Gwarancja ceny” świadczona jest nieodpłatnie. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Gwarancja ceny”, następnie w formularzu należy podać następujące informacje:
    kod produktu, którego dotyczy zgłoszenie,
    imię / nazwisko / firma, adres e-mail,
    adres do kontaktu: ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
    numer telefonu,
    znaleziona niższa cena oraz gdzie znalazłeś (adres internetowy),
    w okienku „Uwagi” wpisać treść wiadomości,
    przepisać kod z obrazka,
    kliknąć na przycisk „Wyślij”.


§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiemkorzystania z usług Sklepu internetowego jest:

    posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
    aktywne połączenie z siecią Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej,
    przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera,
    włączona obsługa JavaScript oraz plików Cookies,
    włączona wtyczka FlashPlayer,
    minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

5. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Włączenie plików cookies jest niezbędne do korzystania z usług Sklepu. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 4 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. W celu utworzenia Konta, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Witaj, Zaloguj”, następnie należy podać następujące dane:

    dane osobiste – imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, ulica numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, województwo, numer telefonu,
    dane adresowe – imię, nazwisko, ulica numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu (stacjonarny/komórkowy),
    kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”.

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany w formularzu rejestracji zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji. Z chwilą przesłania potwierdzenia rejestracji Konta zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

3. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: info@light-house.pl lub bok@light-house.pl lub w formie pisemnej na adres: Wojciech Kocoł Light House, Przyborów 10, 32 – 823 Szczepanów.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, gdy Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 5 Zamówienia

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wybrać produkt i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona zawartość koszyka, gdzie Klient ma możliwość aktualizacji koszyka oraz może kontynuować zakupy klikając na przycisk „Kontynuuj zakupy”.

3. Następnie Klient podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia poprzez:

    rejestrację Konta – należy podać adres e-mail i kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”,
    logowanie do Konta – należy podać adres e-mail, hasło oraz kliknąć na przycisk „Zaloguj”,
    bez rejestracji i logowania do Konta poprzez formularz zamówienia (Kup, jako Gość).

4. Składając zamówienie poprzez formularz zamówienia należy podać dane niezbędne dla realizacji zamówienia (dostawa towaru) tj. adres e-mail, imię, nazwisko, ulica numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, województwo, numer telefonu.

5. Po skompletowaniu całości zamówienia, wybraniu formy dostawy, formy płatności, Klient składana zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”.Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikiem w postaci niniejszego regulaminu w pliku pdf.

§ 6 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

3. W związku z zawarciem Umowy sprzedaży Sprzedawca wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży tj. paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.

§ 7 Sposoby i terminy płatności za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

    płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
    płatność przelewem elektronicznym – forma płatności dostępna dla Klientów posiadających konto bankowe w jednym z następujących banków: mBank, MultiBank, Bank Zachodni WBK, Bank PEAKO SA, Inteligo, Credit Agricole, Nordea Bank, PKO Bank Polski, Bank BPH, ING Bank Śląski, Eurobank, Meritum Bank, Bank BGŻ, Citi handlowy, Kredyt Bank, Polbank EFG, Raiffeisen Bank, Deutsche Bank, Bank Millenium SA, Invest – Bank, Getin Bank, Bank Pocztowym Alior Bank SA. Klient ma możliwość skorzystania z opcji bezpośredniego przelewu z tych rachunków za pomocą tzw. szybkiego przelewu elektronicznego. Płatność odbywa się poprzez interfejsy poszczególnych banków,
    karta kredytowa – po potwierdzeniu zamówienia i wybraniu płatności kartą kredytową system przenosi Klienta na stronę bezpiecznego systemu autoryzacji kart płatniczych, celem dokonania płatności. Obsługiwane karty to karty VISA oraz Master Card,
    płatność za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki.

2. Płatność przelewem należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank PKO BP, numer rachunku: 18 1020 4984 0000 4102 0077 3259. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

3. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayU prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

4. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych (PayU), płatność należy uregulować w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.

5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 8 Sposoby, terminy i koszty dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, K-EX. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru:

    przesyłki standardowe i paletowe w przypadku przewoźnika UPS,
    przesyłki standardowe w przypadku przewoźnika K-EX.

2. Sprzedawca dostarcza towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, chyba, że w opisie danego produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:

    przy płatności przelewem, płatności elektronicznych (PayU), termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
    przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Dodatkowo koszt dostawy wskazany jest w zakładce informacyjnej „Koszty dostawy” dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

4. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w Sklepie Home & DESIGN, ul. Okocimska 3, 32 – 800 Brzesko, od poniedziałku do piątku w godzinach 10: 00 – 18: 00 oraz w soboty w godzinach od 10: 00 – 14: 00.Towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 7 dni, chyba, że w opisie produktu lub podczas składania zamówienia, wskazano krótszy termin. Termin przygotowania towaru do odbioru przez Klienta oblicza się w następujący sposób:

    przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
    przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5. Informację o towarze gotowym do odbioru, Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego.

§ 9 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

    żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

    pisemnie na adres: Light House Magazyn, ul. Mickiewicza 34, 32 – 800 Brzesko,
    w formie elektronicznej na adres: bok@light-house.pl lub info@light-house.pl
    telefonicznie pod numerami: 519 803 383 lub 691 706 133.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Light House Magazyn, ul. Mickiewicza 34, 32 – 800 Brzesko.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks Cywilny).

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: bok@light-house.pl lub info@light-house.pl lub pisemnie na adres: Light House Magazyn, ul. Mickiewicza 34, 32 – 800 Brzesko.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

    dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
    dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Light House Magazyn, ul. Mickiewicza 34, 32 – 800 Brzesko.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
    w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
    w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

    zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą,
    złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
    skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
    skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu z Klientami to: info@light-house.pl

4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl

§ 12 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@light-house.pl lub info@light-house.pl a także w formie pisemnej na adres: Wojciech Kocoł Light House, Przyborów 10, 32 – 823 Szczepanów.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

    formularz kontaktowy – Administrator danych udziela odpowiedzi na przesyłane pytania, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku obsługi zapytań ofertowych lub art. 6 ust. 1 lit. f. w przypadku zapewnienia odpowiedniej obsługi innych zapytań),

    składanie zamówień w celu wykonania umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    rejestracja Konta w Sklepie internetowym oraz zarządzanie tym Kontem, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    prowadzenie dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    realizacja prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    realizacja uprawnień z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    marketing bezpośredni produktów i usług własnych Light House, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Administrator danych osobowych pozyskuje, przetwarza i przechowuje następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres dostawy, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

    zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, rejestracja Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

    z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

    firmom kurierskim, zajmującym się dostawą przesyłek,
    operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,
    podmiot świadczący usługi księgowe, usługi informatyczne, dostawca hostingu.

7. Przysługują Państwu następujące prawa:

    prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres: Wojciech Kocoł Light House, Przyborów 10, 32 – 823 Szczepanów, lub drogą elektroniczną na adres: bok@light-house.pl.


9. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:


    w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, Administrator danych przetwarza dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
    dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętych regulaminem, zmiany danych Usługodawcy. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

3. Wszystkie fotografie produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opisy, logotypy, opublikowane na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 lipiec 2018r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)


– Adresat: Light House Magazyn, ul. Mickiewicza 34, 32 – 800 Brzesko, adres e-mail: bok@light-house.pl lub info@light-house.pl numertelefonu: 519 803 383 lub 691 706 133

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


(*) Niepotrzebne skreślić

Produkt dodany do obserwowanych
Produkt został dodany do porównywarki.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.